Blogi

Digiajan liiketoimintasuunnitelma

syyskuun 10, 2020

Digitalisaatio muuttaa nykyisiä ja luo kokonaan uusia liiketoimintamalleja.

Liiketoimintasuunnitelmien malleja on verkko pullollaan. Mutta aikamme suurin muutos, digitalisaatio näkyy oman kokemukseni mukaan vain harvoissa suunnitelmissa. Digitalisaation on tuonut aikaisempien vaatimusten rinnalle kokonaan uusia uhkia ja mahdollisuuksia, uusia markkinoita ja jakelutieratkaisuja, uusia viestintäkanavia - uusien asiakasryhmien ja uudella tavalla ajattelevien asiakkaiden vaatimukset ja tarpeet.

Yrityksen tunnettuudesta ja verkkolöydettävyydestä ja -analytiikasta on muodostunut ratkaiseva kilpailutekijä liiketoiminnan menestysmahdollisuuksia arvioitaessa. Verkko on mahdollistanut kokonaan uudet liiketoimintamallit. Osa yrityksistä on laajentanut nykyisiä toimintatapojaan verkkoon digitalisaation avulla. Kun aikaisemmin liiketoimintamalleissa voitiin erottaa fyysisen ja digitaalisen maailman ja liiketoiminnan välinen ero, tällä hetkellä verkon ja kivijalan asiakaspolut ovat integroituneet joko kokonaan tai osittain.

Verkko on vähintäänkin tehokas viestintäkanava ja media. Sen avulla on mahdollista hyödyntää digitalisaation vaikutukset kaikissa prosesseissa: tuotekehityksessä, jakeluteissä, logistiikassa, tuotannossa, ja juuri se tekee tästä muutoksen johtamisesta erityisen haastavaa pienille ja keskisuurille yrityksille.

Liiketoimintasuunnitelmaa ei tehdä pelkästään itselle tai omille työntekijöille. Sen tehtävä on ohjata, ohjeistaa, luoda kehykset, tukea, jakaa tietoa ja rakentaa uskottavuutta toiminnan jatkuvuuteen. Siitä ovat kiinnostuneet sidosryhmät, rahoittajat, sijoittajat, alihankkijat, jakelutie ja yhteistyökumppanit.

Liiketoiminta sisältää alkuvaiheessa paljon, pitkälle tulevaisuuteen ja kannattavuuteen liittyvää päätöksentekoa. Digitaalisuuden tulisi näkyä ja olla läsnä näissä kaikissa päätöksissä. Kysykää: ”Mitkä digitalisaation mukanaan tuomat mahdollisuudet ja kilpailuedut ovat meidän puolellamme? Mitkä prosessit ja tapahtumat voidaan siirtää kokonaan digitaalisiin kanaviin? Mistä uusista digitaalisista palvelumalleista olisi juuri meidän yrityksellemme hyötyä? Mitkä ovat ne digitalisaation keinot ja välineet, joilla lähennän asiakasta yritykseemme ja tiivistämme näin asiakassuhdetta? Miten digitalisaatio voi alentaa liiketoiminnan kustannuksia? Miten digitalisaatio nopeuttaa meidän toimintaamme?”

Seuraavaksi listaan tärkeimmät digiajan usp:t, jotka tulisi pitää kirkkaana mielessä omaa liiketoimintaa suunniteltaessa. Jokainen poimikoon niistä omat avainjuttunsa.

Jatkuva muutos

Digitalisaatio on jatkuvissa, nopeissa sykleissä kehittyä prosessi, jota ohjaavat asiakkaiden tarpeet, verkon ja palveluiden kehitys. Prosessien nopeus, ketteryys, kustannustietoisuus ja läpinäkyvyys ovat internetin tapa määrittää myös liiketoimintaa ja toiminnan suunnittelua. Liiketoimintaa ei pitäisikään lukita liian kauaksi tulevaisuuteen. Digitalisaation suurin hyöty on juuri siinä, että käytännönläheisiä askeleita voidaan ottaa lyhyelläkin aikaperspektiivillä. Samalla kun siirrymme pienin kehitysaskelin digitaalisiin kanaviin, kasvatamme maltillisesti liikevaihtoa, alennamme kustannuksia ja parannamme kannattavuutta.

Nopeus

Tekniikka on tehokas liiketoiminnan vauhdittaja. Digitaalisuus on opettanut asiakkaat vaatimaan nopeaa palvelua ja reaaliaikaista toimintaa. Nopeus edellyttää uudenlaista johtamista. Nopeuden lisäksi meillä on laatu ja hinta. Digiajan liiketoimintasuunnitelman pitää pystyä joustamaan, venymään ja muuntautumaan näiden kolmen vahvan muutosmomentin kesken. Päätöksenteon ja viestinnän nopeuden lisäksi nopeutta vaaditaan myös tuokehityksessä. Aika paperilla olevasta tuoteideasta hetkeen, jolloin kulut ovat peittyneet, tulee olla mahdollisimman lyhyt.

Ideoiden testaaminen

Kolmas vaikuttava tekijä on mahdollisuus kokeilla. Tuotteita, palveluja, jakelutieratkaisuja ja uusia kohderyhmiä ja niiden toimivuutta voidaan testata etukäteen verkossa pienin ponnistuksin ja uhrauksin, jolloin meillä on lupa myös epäonnistua. Markkinoiden testaaminen ja palveluiden kokeilu voidaan jalkauttaa prosesseihin säännölliseksi jatkumoksi osaksi liiketoimintaa ja sen suunnittelua

Asiakkuuksien tunnistaminen, säilyttäminen ja kehittäminen

Ehkä merkittävin digiajan mukanaan tuoma hyöty on asiakkaiden saavutettavuus. Digiajan liiketoimintasuunnitelma huomioi asiakaspolun kaikki vaiheet kohderyhmien segmentoinnista asiakkuuksien kehittämiseen. Liiketoiminta syntyy asiakkaan iholla. Mitä lähempänä olemme ostavaa asiakasta, sen todennäköisemmin hän on valmis vastaanottamaan meiltä tukea ja informaatiota omien päätöstensä perusteeksi. Asiakasdatasta tulee keskeinen tekijä. Tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen ja myynnin sijaan, markkinoinnissa keskitytään asiakaskokemuksen parantamiseen. Verkossa asiakkaan käyttäytyminen kertoo, millaisia tuotteita, ominaisuuksia ja arvoja meidän asiakkaamme meiltä odottaa.

Henkilöresurssit

Digitalisaation suurimmat ongelmat liittyvät henkilöresursseihin, osaamisen kehittämiseen, koulutukseen ja muihin inhimillisiin organisaatiotekijöihin. Lisäksi digiloikka laukaisee helposti organisaation muutosvastarinnan, vaikka yritysjohto olisikin valmis uudistamaan liiketoimintaa ja prosesseja digitaalisesti. Digisaamisesta on tullut monilla aloilla pysyvä ja tärkeä osa omaa toimenkuvaa ja tehtäväkenttää. Uuden oppimisen rinnalla vaaditaan myös poisoppimista vanhasta.